Barion Pixel

SIVÁNANDA JÓGAKÖZÖSSÉGI PORTÁL ÉS A SPIRITUART JÓGA ALAPÍTVÁNY
1028 Budapest, Szegfű utca 2. | +36 1 397 5258 | +36 30 689 9284 | joga@sivananda.hu
Számlaszámunk: 16200106-11604543      Adószámunk: 18079492-1-41

Jézus a megvilágosodott jógi

Részlet Szvámí Sivánanda Utak a boldogsághoz című művéből.

Kétezer évvel ezelőtt az isteni erő testet öltött ezen a bolygón, hogy megmutassa az emberiségnek az örök élethez vezető dicső utat egy olyan földi életen keresztül, amely méltó Istenhez. Jézus nem hétköznapi ember volt, hanem az isteni erő és szeretet földi megtestesülése, aki meghatározott isteni céllal érkezett közénk. Eljövetele az isteni terv végrehajtásának érdekében történt, a világ fejlődésére.

Az Úr Jézus kinyilatkoztatásainak egyszerűsége és ereje

Jézus élete és tanításai egyszerűek, ámde magasztosak voltak. Volt valami rendkívüli abban, ahogy tanított. Jézus nem tanult bölcsként járt az emberek között. Nem hivatkozhatott a diplomáira és egyetemi fokozataira, nem volt pandit vagy tudós. Egyetlen művészet vagy tudományág terén sem rendelkezett jártassággal vagy tökéletes ismerettel. Nem intézett az emberekhez zengzetes szónoklatokat, és nem tartott bölcselkedő prédikációkat. Amikor megszólalt, röviden és tömören beszélt. Példabeszédei mindig velősek, szinte aforizmaszerűek voltak, de szavaiból olyan rendkívüli erő áradt, mely nem e világból való. Jézus szavai elevenen izzottak. Beleégették magukat az őt hallgatók tudatának legmélyébe.

Mi lehetett az oka ennek? Amikor Jézus beszélt, áldott szavai a határtalan szeretet és a végtelen isteni könyörület mélyéről fakadtak, amelyet újra meg újra áthatott annak mindent felemésztő vágya, hogy jót cselekedjen az emberiséggel: szolgáljon, segítsen és üdvözítsen. A megtisztítás, a felemelés és az emberiség üdvözítésének könyörületessége jellemzi a krisztusi szívet. Ez a szeretet olyan isteni erővel itatta át szavait, hogy mindazok, akik olyan szerencsések voltak, hogy hallhatták, örökre szívükbe zárták őket.

Jézus feltárta Isten és az ember valódi természetét, s azét a világét, amelyben élt. Megtanította az embereket arra, hogyan tekintsenek másképp a dolgokra. Elmondta nekik, hogy ha az életről alkotott anyagias szemléletüket spirituális szemlélettel váltják fel, ráeszmélnek, hogy a világ, amelyben élnek, Isten országa.

Jézus élete

Jézus mindannak a megtestesülése volt, amit tanított. Jézusban megtaláljuk a tökéletes szentséget, jóságot, kedvességet, könyörületességet, szelídséget és igazságosságot. Kijelentette: „Én vagyok az Igazság, az Út és az Élet.” Ő a megtestesülése mindannak, ami a létező legjobb, legmagasztosabb és legszebb. Ő az emberiség legtökéletesebb egyede, az emberi eszménykép. Egyszerre volt filozófus, próféta, tanító és újító. Amit tanított, saját életében is gyakorolta.

Jézus Krisztus magasztos egyéniségét csaknem mennyei, makulátlan tisztaság övezte, akár egy isteni palást. Élete a dnyána (bölcsesség), bhakti (odaadás) és karma (szolgálat) csodálatos ötvözete volt. A fej, a szív és a kéz olyan harmonikus egységben fejlődött nála, hogy élete az emberiség követendő példájává vált az örökkévalósághoz vezető úton. Krisztus mindenkor tudatában volt a Legfőbb Énnel való elválaszthatatlan egységének. Ám ennek ellenére személyes Istene iránti mélységes odaadását és szeretetét szüntelenül kinyilvánította ima, hálaadás és magasztalás formájában. Mindezen túl Jézus a hétköznapjaiban maga volt a karma jóga (önzetlen szolgálat) megtestesülése. Egész életét az elesetteknek szentelt folyamatos szolgálat jellemezte. Lába csupán azért lépett, hogy odaérjen, ahol segítségre van szükség. Keze mindig csak azért mozdult, hogy a bajban lévőket és elnyomottakat segítse. Ha megszólalt, pusztán azért tette, hogy együtt érző, vigasztaló, ösztönző és megvilágosító szavakat mondjon halkan, kedvesen. Sugárzó jógiszemének egyetlen pillantásával felébresztette, felemelte és átlényegítette mindazokat, akikre a tekintetét emelte. Minden érzése, gondolata, kiejtett szava és tette mások javát szolgálta. Mindeközben végig tudatában volt annak a kijelentésnek, hogy „Én és az Atya egy vagyunk.”

Jézus élete néma, mégis páratlan hősiességről tesz tanúságot a legerősebb ellenszegüléssel, üldöztetéssel és félreértéssel szemben. Példát mutatott arra nézve is, hogyan álljon ellen a kísértéseknek az igaz kereső a spirituális ösvényen. Jézus, jóval a keresztre feszítés nyilvános drámája előtt, önként feszítette keresztre magát a lélek szintjén, amikor alantas énjével leszámolt, és a tisztán isteni életet követte.

Jézus maga volt Isten. A Szentírás újra meg újra emlékeztet bennünket erre a tényre. Akkor hát miért kellett mégis ennyi üldöztetést és szenvedést elviselnie? Nem lett volna-e képes legyőzni ellenségeit pusztán isteni hatalma gyakorlásával? De igen. Ám az a legmagasabb rendű szeretet, melyet az Úr Jézus megtestesített, úgy kívánta, hogy élete követendő példává váljék az emberek számára. Éppen ezért olyan volt, mint bárki más, s mindeközben saját rövid, de eseményekben gazdag életével teljes egészében szemléltette a hegyi beszédben elmondottakat.

Jézus és a jelenkor embere

Való igaz, az Úr Jézus a keresztfán hullatta vérét embertársai megváltására, viszont ma, Isten országában, örökkévaló trónján ülve könyörületes isteni szíve még inkább vérzik. Mert az ő idejében az emberek nem ismerték a Törvényt, ezért vétkeztek; de a mai emberek birtokában vannak annak a ragyogó fénynek, amellyel az Úr Jézus élete és tanításai megvilágítják az igazsághoz vezető utat, ám makacsul mégis a sötétség, tudatlanság, bűn, önzés, érzékiség és szenvedés léha ösvényét járják.

Sohasem túl késő jóvátenni a hibáidat. Tanulmányozd újra az evangéliumot! Meditálj az Úr Jézus ragyogó, átszellemülten sugárzó isteni alakján! Milyen szelíd, könyörületes, kedves és szeretetteljes volt is ő! Ám magával szemben nem ismert engedékenységet. Határozottan elfordult a Sátántól – nem mintha valaha is megkísérthette volna, de példát akart mutatni számunkra.

A megpróbáltatásoknak és kísértéseknek nincs más célja, mint hogy a bátrak úrrá legyenek rajtuk és legyőzzék őket. A próbatételek és az embert próbáló helyzetek arra valók, hogy megerősítsék elmédet és megtisztítsák szívedet. Mondhatni ezek azok a bölcsek, akik felfedik a benned élő Jézust. Megfutamodni előlük gyengeség volna. A böjt, az imádság, a megkülönböztetés gyakorlása és ezeknek az akadályoknak a legyőzése az Úr kegyelmének segítségével spirituális hőssé tesznek. S amikor győzelmet aratsz, és érzed, felismered és kijelented, hogy mindez az Úr kegyelméből történt, az az igazi alázat. Az alázat erény, a gyengeség bűn. Jegyezd meg ezt a nagyon fontos igazságot Jézus életéből!

Sokan vannak manapság, akik őszinte hittel követik a Megváltó tanításait. Az ő szívükben ölt Jézus újra testet, hogy utat mutasson, és elvezessen Isten országába, ahol az ő mennyei lakhelye van. Járjátok mindnyájan azt az utat, melyet Jézus kijelölt számunkra! Legyetek mindannyian a hegyi beszéd élő megtestesülései! Valósítsátok meg magatokban Isten országát itt és most.

Hasonló tanításokat ide kattintva olvashatsz.

***

VÁRUNK SZERETETTEL AZ ÉV MINDEN NAPJÁN A NEKED VALÓ JÓGÁVAL

„A Jóga gyakorlásával megnő az energiád, az életerőd, az élethosszod és az egészséged szintje.” – Szvámí Sivánanda

„Bárki jógázhat, nem számít, mennyi idős, milyen vallású, milyenek az anyagi és egyéb körülményei. Fiatal vagy öreg, beteg vagy egészséges – mindenkinek hasznára válhat ez az évezredes tudomány.”  – Szvámí Visnu-dévánanda

Látogass el a FACEBOOK oldalunkra is, ahol folyamatos friss híreket és tanításokat olvashatsz a jógával kapcsolatban.